CHAPTER 30

5.2K 62 0
                  

CHAPTER 30

PANAY ANG irap ni Fashie kay Timothy sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. She still couldn't believe what she have done! Really? Do something nasty while Kael is infront of them? She have never imagine that.

Timothy's brow raise up. “What?” He said, amuse at her.

Inirapan niya ito at hindi pinansin. Kanina-kanina lang ay bumalik si Kael sa opisina niya at nagpaalam na uuwi na. She felt guilty for doing it. Kael visited her yet she didn't entertain him.

They are waiting for their late lunch to be delivered. Nag-order nalang sila dahi hindi pa siya pwedeng umuwi, may ilan pa siyang papeles na kailangang asikasuhin.

While Timothy is laying on the couch, crossed legs and watching her.

“Isang irap pa, Fashie, sisiguraduhun kong mapapaikot ko ang mga mata mo sa sarap.” He said that in a very teasing and seductive way. Timothy's smirked made her realize that he's not joking.

Sinimangutan niya ang binata at hindi na nagtangkang umirap pang muli.

Nang may maalala siya, tinapunan niya si Timothy ng masamang tingin.

“Kung ano-ano ang pinagsasabi mo kanina!” She pointed her forefinger to him.

“Like what?”

Mabilis na nag-init ang kaniyang pisngi at kaagad nagsisi na binanggit niya ang bagay na iyon.

Kagat labi si Fashie na nagsalita, “'yung... 'yun ano, sabi mo asawa mo ako at buntis ako. Which is not true! Ano nalang ang sasabihin ni Kael?”

Bumadya ang takot sa kaniyang mga mata nang marahas itong bumangon at galit ang mga matang nakatitig sa kaniya.

“What? Why do you care if Kael says something? Are you affected, is that it, Fashie?” Napa-atras siya dahil naglakad ito papalapit sa kaniya.

Nakakatakot ang itsura nito, nakita na niya ang ganitong itsura ng lalaki nuon. Lalo na kapag may lalaking kakausap sa kaniya o hindi kaya ay umaaligid sa kaniya.

Fashie gulped, “h-hindi naman sa gano'n. Iniisip ko lang na—”

“You're fucking with me, Fashie. So don't fucking think of any man than me. Especially that Kael. Don't you have idea that he wants to fuck you too?” Walang prenong bibig na anito.

“Timothy!” Nanlalaki ang matang saway niya rito. “Don't say that! Kael is just a friend!”

“A friend?” Kinulong siya nito sa pader nang wala na siyang mahahakbang pa. “Do you want me to kill that Kael you call a friend, huh?” His anger eyes drop on her eyes, it was readable.

He's jealous.

“You don't need to put blood on your hands.” Nanginginig niyang sabi.

“Oh sure i can, sweetheart. I'm telling you. So id i were you, if you don't want that fucking Kael to meet his grave, i would never ever entertain and talk to him.” Malamig ang boses na sabi nito, ang mga labi ay hinahalikan ang kaniyang leeg.

“Timothy, how many times do i have to tell you that he's a good man?” Fashie tilted her head to make him an access to her neck. This calms down Timothy, she knew.

“I'm gonna make sure he's not, watch and see with your eyes.” And then he bit her neck.

Napaigik si Fashie, “ouch! Timothy, it hurts...” Pabulong niyang sabi rito.

“I'm giving you your punishment.” He bit and suck the skin of her neck again and again until it left kiss marks on her skin.

“T-Timothy, tama na, matagal mawala 'yan.” Saway niya.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now