CHAPTER 32

4.1K 54 0
                  

A/n: Hi, damay-damay na 'to. Angsakit para sa akin na isulat 'to. Grabe pa man din hormones ko ngayon, sobra kong emotional.

CHAPTER 32

IT WAS SEVEN in the evening, the four of them are in a restaurant inside the building. Timothy ordered her foods. Hindi siya nagsasalita, hindi niya alam ang sasabihin.

"The food is here." Imporma ni Timothy sa kanila saka inalalayan ang mga waiter na ilapag sa lamesa nila ang mga pagkain.

Inilapit sa kaniya ni Timothy ang inorder nitong pagkain para sa kaniya, "come, here's your food, sweetheart." He kissed her forehead and even peel off the shrimp for her kahit alam niyang ayaw nito ang mga seafoods.

Nahihiya siyang ngumit rito at nagpasalamat. His friends are watching them. It seems like Timothy forgot that we're with his friends.

"So, you're Fashie, the princess of Guerrero's and Marquez'." Panimula ni Bene ng usapan.

Fashie nodded and smiled, naubusan siya ng sasabihin. They are kuya Grego's friends too! What if they tell him that Timothy and her have an affair? She don't know.

Nang-uuyam na tinignan ng dalawa si Timothy at may sinasabi sa isa't isa gamit ang mga mata.

"Stop it." Timothy said, annoyed.

Rigor smirked and look at her. "Does your cousin knew your relationship with Degustare?"

Fashie shook her head, making the two man laugh while it was Timothy who let out a low groan.

"I wonder what would happen if Guerrero found out about this." Bene snickered and winked at her.

"Please, don't tell to Kuya. He'll get mad." Pakiusap niya sa dalawa.

Rigor and Bene look teasingly at Timothy.

"Paano ba 'yan, bud. Looks like your woman will keep you her dirty little secret?" Pang-aasar nito kay Timothy. Sinegundahan ito ng mapang-asar na tawa ni Rigor.

Kaunti nalang ay baka masapak na ni Timothy ang mga kaibigan. Nagtitimpi lang siya dahil nasa harapan nila si Fashie. These brutes are annoying him!

"Shut up." Pinanlakihan niya ng mata ang dalawa nang magsitigil na ang mga ito. He's losing his patience. "We will get there, don't rush on things." Timothy rolled his eyes.

Hindi pa nakakareact si Fashie sa sinabi ni Timothy nang magsalita ulit si Bene. He's very talkative.

"Is she the reason?" She didn't get 'the reason' Bene was talking about. Kaya naman ay napatanong siya rito.

Timothy's cold voice invaded their ears, "Schauder," nagbabanta ang boses nito.

"The reason of?" Salubong ang kaniyang kilay.

Bene look at her with an innocent look. "This Degustare here, planned to drink every single liquor in this world that time, note; i'm not kidding. He would mess up with his condo, yell everyone, and he almost commit suicide. He was in rehabilitation for a year, too. That's why i'm asking. Fashie, are you the reason?"

"Schauder, stop it." Si Rigor na ang nagsaway kay Bene.

"What? There's nothing wrong about what i've said. I just want her to know what happened to our friend in his past." Inosenteng-inosente ang boses nito.

Fashie's heart is breaking from what she have heard from Bene. Napahawak siya sa dibdib niya at tumingin kay Timothy. He's gripping the spoon and fork tight, emotionless and cold.

She never thought that she left a deep scar from leaving him. Hindi niya inakalang gano'n ang nangyari rito nang bigla siyang umalis. Hindi niya kayang isipin na nangyari ang mga iyon kay Timothy.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now