CHAPTER 44

3.8K 48 1
                  

Trigger Warning|Sexual Assault, Attempted Rape

CHAPTER 44

BUSY SA laptop si Timothy. He wanted to finish his blueprints so he could go home early. Hindi siya mapakali gayong nasa bahay ang asawa niya at masama ang pakiramdam.

He took a harsh breath. No matter how he tried to focus on his work, he couldn't. Labis ang pag-aalalang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung saan nanggagaling pero iba ang nararamdaman niya ngayon.

Sa gitna ng labis na pag-aalalang nararamdaman, mayroon siyang natanggap na mensahe mula sa mga unregistered number.

It's a picture of Fashie with a big bloody x.

"Jason!" Malakas ang boses na tawag niya sa sekretarya na nasa labas ng kaniyang office. Jason automatically showed up his face.

"Bakit boss?" Agad na tanong nito sa kaniya at lumapit sa table niya.

Timothy stand up and wear his coat. "I'm going home. My wife needs me. Ikaw na ang bahala sa afternoon meeting ko kay Mr. Yoshiko." Nagmamadaling aniya at dahil sa pagmamadali niya, disgrasya niyang natabig ang glass picture frame ni Fashie sa ibabaw ng table niya.

His heart beat loud and fast. Nagkatinginan sila ni Jason. Mabilis niyang pinulot ang nabasag na picture frame at labis ang takot na naramdaman niya nang makitang basag na basag ang glass cover ng frame.

Iba ang pakiramdam niya.

Inilapag niya iyon sa lamesa at patakbong lumabas ng opisina. He needs to make sure she's okay. Kailangan niyang makita ang asawa.

His car's speed was going fast, that was the fastest speed he had ever gone in his entire life. He just wanted to get to their house to see his wife.

Nang makarating sa bahay ay wala roon ang kotse ng asawa. Tinignan niya sa garahe ngunit wala roon. Mabilis niyang pinasok ang kabahayan ngunit ni anino ng asawa ay hindi niya nakita.

Ilang beses niyang sinubukang tawagan ang numero nito ngunit ni isang ring ay wala siyang narinig.

Patakbo siyang bumalik sa kotse at nagmaneho patungo sa FSBC main branch. Pipi niyang panalangin na sana nandoon si Fashie.

"Is my wife here?" Kabado niyang tanong sa cashier.

"Mr.Degustare." Gulat ang bakas sa mukha ng cashier, marahil nagtataka bakit gano'n anb itsura niya. "Umalis po si Ma'am kani-kanina lang, uuwi na raw po siya ng maaga dahil masama ang pakiramdam niya." Sagot sa kaniya ng cashier.

Fuck. Where are you, sweetheart?

Tinawagan niya si Guerrero habang papalabas ng café.

"I'm not in the mood-"

"Can you ask for Carisha to call Fashie's friends? Wala akong number nila. Please tell her to ask if Fashie is with them o kung alam nila kung nasaan ang asawa ko." Putol niya sa sasabihin ng kaibigan.

"What the fuck happened? Bakit hindi ka nalang tumawag kay Fashie?" Naguguluhang anito.

"Just fucking do it, Guerrero!" Hindi sumagot sa kabilang linya ang kaibigan ngunit rinig niyang kinakausap nito sa Fashie.

After few minutes, Guerrero spoke.

"Fashie is not with them. What the hell is happening, Degustare? Bakit mo hinahanap si Fashie?"

Nahampas niya ang manubela ng kotse. "Fuck! My wife is missing, Guerrero! I couldn't find her! Damn it!"

"What the fuck, Degustare! I'm not in the mood for a fucking prank!" Sigaw nito sa kabilang linya. Alam niya ang nararamdaman nito ngayon dahil iyon ang nararamdaman niya.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now