CHAPTER 34

4.8K 63 0
                  

CHAPTER 34

VIBING WITH the stereo music, ang pagpunta nila sa Batangas ay naging road trip. They bought food from the covenient store they saw in the middle of the ride. Nag-drive thru pa sila sa Mcdo kaya naman angdaming pagkain sa backseat.

"-the construction for the Visayas' branch is still on-going. Pero malapit ng matapos, kaunting finishing nalang." They are talking casually, kung ano ang maisipan nilang topic ay pinag-uusapan nila.

Napatango-tango ito, "your business is expanding. It might be hard but i know you can do it. Don't forget that i'm always on everytime you need me."

Parang may humaplos sa puso niya dahil sa sinabi nito. Pinangigilan niya ang pisngi nito saka hinalikan sa mga labi.

"Thank you." Nakangiting aniya.

He held her hand placed on her lap. "Anything. Anyway, we're here."

Napatingin si Fashie sa paligid, mukhang papasok sila sa isang villa. Maraming halaman sa paligid at mga bulaklak. Probinsyang-probinsya ang ambiance ng kalooban. Ang tinatahak nilang daan ay gawa sa mga bato na nakasemento.

"Angganda..." Wala sa sariling sabi niya.

Huminto ang sasakyan at kinalas ni Timothy ang seatbelt saka lumabas at umikot upang pagbuksan siya ng pintuan. Tinanggal nito ang seatbelt niya saka iginiya palabas ng kotse.

Tumaas ang kilay niya nang buong masilayan ang sinasabi nitong bahay. "This is not just a house though." She can't help but to say that. The house is simple looking, yes, but it is obvious that it's not inside.

Timothy put his arm to her shoulder, "i have few more house around the country."

Fashie looked at him, "investments?"

He nodded, "yeah."

Binuksan nito ang pintuan at bumungad ang napakagandang sala at sa gilid ay isang hagdan patungo sa taas. Hindi nalang siya nagsalita, knowing how wealthy this man beside her, this is not impossible.

"Let's take a rest for couple of minutes before we go to the cafè." Anito saka walang umupo ito hila-hila siya.

Fashie glared at Timothy who just made a grin.

Bumulong ito sa tainga niya, "masakit pa ba?"

Mabilis na uminit ang pisngi ni Fashie. She suddenly remembered what they did last night.

"Medyo..."

"Let's have a quickie-"

Mabilis na tinakpan ni Fashie ang bibig nito dahilan upang mapatigil ito. "My flower is sore, beg of me." Pinanlakihan niya ito ng mata.

Natatawa itong inalis ang pagkakatakip niya sa bibig nito. "When are we going to do it again, then?" Mapaglaro ang ngiti nito sa labi.

"We just did it last night, Timothy." She said the fact. What's with this man? Adik na yata.

He rub his nose against the skin of her neck. "My man is always hard when it comes to you. That justifies me."

Marahan niyang pinalo ang braso nito, "angbastos mo talaga." Kunwari ay naiinis ang kaniyang boses.

He chuckles, "only to you."

Fashie rolled her eyes. "Halika na nga, punta na tayo sa branch." Pag-aaya niya at akmang tatayo ngunit hinila siya nito pabalik sa ibabaw ng mga hita nito.

"10 minutes," he whispered, pleading.

Napatitig si Fashie sa gwapong mukha ng binata. His lips are ready, tempting her to smack him a kiss. His cheeks are kinda rosy and flawless. His nose is pointed, mas nadepina ang jaw nito sa mga nakalipas na taon. His eyes that always captivating her, his long lashes and thick eyebrows that she sometimes envy.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now