EPILOGUE

5K 67 3
                  


EPILOGUE

ABALANG-ABALA SI Fashie ng araw na iyon. Their family and close friends are there to celebrate their daughter, Aashka Beatrice, 8th birthday. Aashka means blessing in Indian while Beatrice Latin meaning is she who brings happiness.

Aashka is a blessing from God, they treat her like a miracle dahil napakarami niyang hirap na pinagdaanan bago ito ipinanganak. Kaya naman nagdesisyon ang asawa niyang hindi na ito susundan kahit pa nga ay gusto niya pa. Mag-ampon nalang daw sila if she wanted another baby na pinag-iisipan niya rin.

But for now, they wanted to pay attention and focus on Aashka.

Fashie saw Aashka running towards her. Mahahaba ang biyas, matangkad, maganda at mestiza. That's how she describe her daughter. Marami na nga ang lumapit sa kaniya upang kuning modelo ang anak ngunit hindi nila desisyon iyon. It's Aashka's decision if she wanted to enter the world of Showbiz and Billboard, they're just behind her, supporting her.

“Stop running, baby.” Saway niya rito at pinunasan ang pawis sa noo ng anak gamit ang panyo niya.

She's grilling chicken and barbecue while her husband goes inside the house to get the cases of beer they bought yesterday. Balak yata ng mga itong maglasing.

“I saw my crush, Mamá!” Kinikilig na anito.

Umangat ang kilay niya dahil sa sinabi ni Aashka. Pasalamat nalang at wala rito ang asawa niya kung'di magbabangayan na naman ang mag-ama tungkol sa crush-crush na 'yan.

“And where is he?” Sakay niya sa anak.

Aashka pointed a little boy, wait, that's Khalix Santiago's son. “Him, Mamá! His name is Klane!”

Napailing-iling siya sa anak, sigurado naman na hindi pa nito alam ang pinagsasasabi.

“Tito Khalix's son?”

“Yes, Mamá. But, you ssh, huh? Papà will become a lion again if ever he learned about this.” Nakalabing anito.

Doon siya napatawa, kilalang-kilala nito ang ama. “Okay, you can trust Mamá. Now, go back there and play with your guests. But, don't run, okay? You might trip your knees and sweat.”

Aashka nodded and left her to go back to her playmates where Klane is there. At nakita niya ang anak na panay sulyap sa lalaki at nagpapa-cute.

A set of arms wrapped around her waist, she smiled knowing it was her sweet husband.

“You're busy too much.” Bulong nito.

“It's Aashka's birthday party, of course i'm busy.” Sagot niya rito.

“How about me?”

Fashie looked at Timothy above her shoulder, “what how about you?”

“Asikasuhin mo rin ako. Look at them, their wives are taking care of them, while you're busy here and disregarding the presence of your husband who misses you already.” He said while pouting his lips.

She flicked his forehead, “don't be dramatic. I'll be yours later tonight.”

“Is that a promise?” There's a hint of excitement in his voice. Talaga naman, anghilig.

“Yes, i promised.”

He kissed her neck, “okay, i hold on to that.”

Nginuso niya ang mga kaibigan nito na nasa table kasama ang bisita nila. It's just an intimate birthday party dahil ang mahalaga ay kasama nila ang mga importanteng mga tao sa buhay nila.

“Punta ka na ro'n, i'll follow you after i'm done with this.” Reluctantly, Timothy obeyed.

Tinapos niya ang pag-iihaw pagkatapos ay nakisalo na rin sa mga ito nang matapos siya.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now