CHAPTER 10

3.7K 52 4
                  

CHAPTER 10

THE NEXT DAY of her birthday, they spent their morningnight together. Inabot sila ng alas kwatro sa pag-uusap ng kung ano-ano at tawanan.

Timothy have so many jokes in his sleeves, halos mamatay siya kakatawa kagabi. Habang siya nasa ay tagakinig sa kakulitan nito at taga-ubos ng pagkain.

Kinabukasan ay hapon na siyang nagising at nakatanggap ng mensahe sa binata.

From: My Manliligaw

Good morning, sweetheart. I know you'll wake up late, eat your lunch. Looking forward to see you tommorow.

Kagigising niya lang pero ngingiti-ngiti na siya. That's how Timothy do to her.

Biglang bumukas ang pintuan at bumungad sa kaniya si Kuya Grego at Coman. Matiim itong nakatitig sa kaniya.

Oh? Anong ginawa ko?

“Good morning, sweetheart. Where have you been last night?” Wala man lang paawat sa sabi nito.

Kinunutan niya ito ng nuo, “sa backyard po.”

Binatukan ni kuya Coman si kuya Grego. “I told you she's there last night.”

“Malay ko ba. Wala namang nagpunta do'n.” Inis na tinignan nito ang kuya Coman niya saka bumalik ang tingin sa kaniya. “You should've told us. Hinanap ka namin kagabi.”

She pursed her lips, “sorry na po.” Paglalambing niya at niyakap ito sa baywang.

Humalukipkip ang kuya Coman niya na tila ba nagtatampo. “Siya lang ang lalambingin mo? You really have a favoritism!” Nakasimangot itong nakatingin sa kaniya.

“Sorry rin po, mahal kong kuya.” Malapad ang ngiti na niyakap niya rin ito.

Agad namang umamo ang mukha nito at hinalikan siya sa nuo. “Okay, let's go downstairs. You might be hungry already.”

As if on cue, her stomach made a sound. The two chuckles.

“Our princess is hungry. Let's go.”

Sinukbit niya ang magkabilang braso sa braso ng dalawa niyang kuya at bumaba na sila.

Paminsan-minsan ay bigla siyang magpapabuhat sa dalawa na parang bata na ikinailing-iling nalang ng dalawa. Habang si Fashie ay enjoy na enjoy na nagpasukbit sa dalawa. At dahil nasa 3rd floor sila at hindi gumamit ng elevator ay nakakapagod talaga.

Tumalon siya sa likod ng kuya Coman at sumukbit. “Buhat.” Aniya na kaagad naman nitong ginawa.

They arrived at the dining area, her cousins are there but her parents are missing in action. Not new. Siguradong nasa kumpanya na ang mga ito.

“Good morning, kuyas!” She said joufully making their eyes settled to her.

Their brows furrowed looking at her with amusement. Inilapag siya ni kuya Coman sa upuan niya na may nakahanda ng pagkain sa plato.

“Good morning.” They said in unison.

“Nagpabuhat ka na naman.” Iiling-iling na ani kuya Jacob.

Pabiro siyang dumila at nilantakan ang pagkain sa harapan. She's hungry, 12:20 na at hindi pa siya nag-agahan. Buti nalang tulog kung'di baka sumasakit na naman ng todo ang tiyan.

“Lilipad na kayo mamaya?” Umuwi lang ang mga ito para umaattend sa birthday niya. That's how they treasure her. That's how they spoil her.

They all nodded, making her sigh. Wala na naman siyang kasama.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now