CHAPTER 9

3.3K 51 3
                  

CHAPTER 9

FASHIE was awaken by a smooth voice from somewhere.

“Fashie, sweetheart, wake up.” Someone shrug hed shoulders a little.

She yawned then stretch her arms. She opened  her eyes. “Where... am...i...” Her mouth parted and her eyes widened.

Oh gosh, did i fell asleep?!

“Get up, sweetheart. Continue your sleep in your house.” Malamyos ang boses na sabi nito at bahagyang sinuklay ang nagulong buhok.

It is obvious and believable but she still ask. “Did i fell asleep?”

He nodded, “3 hours to be exact. Come on, get up. Baka nandiyan ang sundo mo.”

Fashie's eyes widened even more. “3 hours?!” May klase siya ng 2:20! “Omg, may klase kami ng—”

He speak, “Evion called. I told her to excuse you to your professor.”

Duon ay nakahinga siya ng maluwag.

Napatingin siya sa relo. She couldn't believe she slept for 3 hours. Pero hindi siya nakatulog kagabi, inatake siya ng insomia kaya inabot siya ng alas tres ng umaga bago makatulog.

Fashie look for a pony tail in her bag and found out a clamp with a design. Hindi niya ma-explain pero malali iyon na parang palaso na tatlo.

She clamp her hair while Timothy is watching her every moves. Kinuha niya ang bag at naglagay lang ng lip gloss bago niya isinukbit ang bag.

“Tara na.” Aya niya rito.

“Labasan na. Is it okay to you if students here sees us?” Seryosong sabi nito habang prenteng nakaupo sa bench.

Natahimik si Fashie. It is okay to her but once her family especially cousins found out about Timothy, she's dead, so is he.

She smile at him, “is it okay kung mauna ako?”

He nodded, “go on. Don't worry, i'm always watching you.” Anito.

Duon ay lumapad ang ngiti niya at bahagyang yumukod upang halikan ito sa pisngi.

He chuckled, “how about the lips?”

Pinalo niya ang braso nito nang hindi kalakasan. “Anong lips ka diyan!” Malakas ang boses na saway niya rito.

Here he is again, a tease and naughty.

“Kidding aside.” He pulled down a little her her upper body and kiss his forehead. “Go now.”

She wave her hands, “byebye.”

Angdaming estudyante ang pauwi na nang makalabas siya sa Terra Pulchritudinis. Alam na ni Manong Dante ang schedul niya kaya kahit hindi niya ito tawagan ay pumupunta na ito.

Bihira lang naman siyang lumabas. At kapag lalabas siya ay planado.

Fashie saw Evion and Ruthea like as if looking for someone. At mukhang siya ang hinahanap ng dalawa. Bago pa lumingon ang mga ito sa direksiyon niya ay dali-dali siyang tumalilis paalis sa lugar.

She doesn't know to explain it. Sigurado siyang tatanungin ni Evion kung sino ang kasama niya. And worst, magsumbong kila Kylie — kasama na ito sa gc niya at nagmeet na ang mga ito. Even Evion is not like that, there's a possibility.

Just few minutes, Manong Dante arrived. Mabilis siyang sumakay sa kotse at duon lamang siya nakahinga ng maluwag.

She's not yet ready. Saka anong sasabihin niya? Magkaibigan lang naman sila ni Timothy.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now