Ngoài lề chuyện nhà Kim !

3.6K 176 35
                  

Pov: bạn được mời đến tham dự buổi phỏng vấn bất ngờ tại biệt thự của Jeon Jungkook.

Đối tượng:

- Kim Taehyung: 31 tuổi.

- Jeon Jungkook: 21 tuổi.

Phỏng vấn !

M : Cậu đang suy nghĩ nhiều về điều gì của đối phương ?

Kookoo :Sau bao nhiêu chuyện thật ra cũng có chút buồn, em không chắc anh ấy có thật lòng với em không nữa, tại hôm qua em thấy Taehyungie uống trộm sữa của em

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kookoo :Sau bao nhiêu chuyện thật ra cũng có chút buồn, em không chắc anh ấy có thật lòng với em không nữa, tại hôm qua em thấy Taehyungie uống trộm sữa của em ...

Kookoo :Sau bao nhiêu chuyện thật ra cũng có chút buồn, em không chắc anh ấy có thật lòng với em không nữa, tại hôm qua em thấy Taehyungie uống trộm sữa của em

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Taehyung : Rõ ràng em bảo sữa này không hợp gu em còn gì ?!?!

Taehyung : Rõ ràng em bảo sữa này không hợp gu em còn gì ?!?!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Kookoo: Không hợp gu em mà anh cũng uống hả ???

M:...

_____

Thôi chuyển chủ đề:

M :Bạn hài lòng điều gì nhất ở đối phương.

Kookoo:

Khoan, để em đọc:

Yêu thương em rất nhiều, đẹp trai, nhiều tiền, to... à nhầm...

 à nhầm

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now