Thông báo fic mới

3.6K 99 10
                  

Haiiii, Miin đã trở lại rồi đây.

Miin đã bắt tay vào viết phiên ngoại cho On Fire nhưng bí nhiều chỗ quá. Không biết có thể viết hoàn hảo được không, chỉ là rất mong được các rds yêu dấu rộng lượng cho tớ một chút.

Trong lúc rảnh rỗi tự nhiên tay tớ lại bắt đầu gõ phím, thế là tớ đã vô tình viết luôn fic mới, không hẳn là vô tình đâu, tớ đã ấp ủ viết fic thể loại thanh xuân vườn trường từ khi OF còn chưa hoàn cơ, tớ thích vô cùng í. Nên Miin rất mong fic tiếp theo của mình sẽ đón nhận được sự yêu quý của các cậu. Cùng dành tình yêu lớn hơn với otp nho :333

 Cùng dành tình yêu lớn hơn với otp nho :333

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Intro:

Intro:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 02, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HOÀN] On Fire - Taekook Where stories live. Discover now