HE hay SE?

14.5K 474 104
                  

FIC
NÀY

FIC
SE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nghĩ sao dị trời :))))))
HE
NHA
MẤY

( ˘ ³˘)♥
.
.
.
.
.
sắp có extra.
chấm hết.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ